Nasz serwis korzysta z cookies i innych technologii. Korzystając z niego wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Regulamin sprzedaży voucherów Eurorest – Program Lojalnościowy


TLG Travel Group LLC z siedzibą w 19801 Wilmington, DE, 108 West 13th Street, USA (dalej „Sprzedający”) ustala niniejszy regulamin, który określa prawa i obowiązki stron w zakresie realizacji umowy sprzedaży voucherów Eurorest.


Dokonanie zakupu vouchera Eurorest przez kliknięcie w odpowiednie pole za pośrednictwem strony internetowej https://www.eurorestnet.com/ jest równoznaczne z akceptacją i potwierdzeniem zrozumienia warunków niniejszego regulaminu oraz z zawarciem umowy sprzedaży. Od dnia 19 lipca 2018 r. Strony przyjmują wszelkie postanowienia regulaminu jako wiążącą podstawę do wykonania umowy sprzedaży.


Sprzedający - TLG Travel Group LLC z siedzibą w 19801 Wilmington, DE, 108 West 13th Street, USA, podmiot wystawiający i sprzedający voucher Eurorest. Zadaniem Sprzedającego jest zapewnienie Kupującemu vouchera, na podstawie którego otrzyma przewidziane w niniejszym regulaminie zniżki na pobyt w Obiektach.


Kupujący - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zakupu vouchera Eurorest.


Obiekt – hotel lub inny organizator turystyki, który zapewnia możliwość korzystania z noclegów w ramach systemu zniżek Eurorest, na warunkach wynikających z niniejszego regulaminu oraz zasad świadczenia usług hotelarskich przez Obiekt.


Program lojalnościowy – akcja promocyjna polegająca na oferowaniu możliwości nabycia voucherów Eurorest osobom, które wcześniej nabyły vouchery w ramach badań i akcji prowadzonych przez Sprzedającego na innych serwisach internetowych.


Dostawca - Universo sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Św. Jerzego 1A, 50-518 Wrocław, KRS 0000326782, REGON 020907807, NIP 8971749495, świadcząca dla Sprzedającego usługi dostawy voucherów do Kupujących oraz usługę obsługi klienta.


§ 1 Voucher hotelowy Eurorest
 1. Voucher hotelowy Eurorest jest dokumentem imiennym, uprawniającym maksymalnie dwie osoby do skorzystania z darmowych noclegów lub ulgowego pobytu z wyżywieniem w Obiektach zamieszczonych w Katalogu Hoteli.
 2. Maksymalna liczba bezpłatnych noclegów lub dni ulgowego pobytu z wyżywieniem, do których upoważnia Voucher hotelowy Eurorest, wymieniona jest na blankiecie Vouchera w polu "Liczba noclegów".
 3. Vouchery hotelowe Eurorest można łączyć i tym samym przedłużać pobyt.
 4. Voucher hotelowy Eurorest jest ważny od momentu wystawienia do daty zapisanej na Voucherze w polu „Data ważności”, która nie może zostać przedłużona. Pobyt w Obiekcie powinien zakończyć się najpóźniej ostatniego dnia daty ważności Vouchera hotelowego.
 5. Kupujący może wykorzystać Voucher hotelowy tylko jeden raz i tylko w jednym, samodzielnie wybranym Obiekcie. Obiekt zobowiązany jest do zatrzymania Vouchera hotelowego w momencie przybycia Konsumenta.
 6. Voucher hotelowy Eurorest jest opatrzony stanowiącym zabezpieczenie metalicznym ornamentem i zawiera komputerowo wypełnione pola: nr voucheru, Data ważności, Liczba noclegów. Kupujący wypełnia samodzielnie, długopisem, drukowanymi literami pola: Imię i Nazwisko, Adres zamieszkania. Zobowiązany jest także do podpisania Vouchera w polu „Podpis posiadacza Vouchera”.
 7. Voucher hotelowy Eurorest jest nieważny, jeśli upłynęła jego data ważności, został uszkodzony w sposób uniemożliwiający stwierdzenie jego wiarygodności, został wypełniony przez Konsumenta w sposób niezgodny z zasadami określonymi w punkcie 6 lub Konsument nie podpisał go w polu „Podpis posiadacza Vouchera”.
 8. W przypadku zagubienia lub zniszczenia Vouchera hotelowego Eurorest przez Konsumenta, duplikaty nie są wydawane. Za niewykorzystany Voucher hotelowy Konsumentowi nie przysługuje zwrot równowartości pieniężnej, ani żadnej innej.

§ 2 Katalog Hoteli

Katalog Hoteli zawierający listę wszystkich Obiektów, które zobowiązane są do obsługi Konsumentów, znajduje się pod internetowym adresem https://www.eurorest-hotels.com i zawiera m.in. następujące informacje o każdym Obiekcie:

 1. okresy, w których Obiekt przyjmuje Konsumentów;
 2. dzienną liczbę i rodzaj posiłków podawanych Konsumentom przez Obiekt;
 3. wysokość stawek obowiązujących Konsumentów w Obiekcie:
 4. dla Obiektów oferujących bezpłatne noclegi są to obowiązkowe stawki żywieniowe, które są stawkami dziennymi dla jednej dorosłej osoby i obejmują deklarowane przez Obiekt posiłki wraz ze standardową obsługą hotelową;
 5. dla Obiektów oferujących ulgowy pobyt z wyżywieniem są to stawki dzienne, które są stawkami dla jednej dorosłej osoby z uwzględnionym rabatem, obejmujące zakwaterowanie, deklarowane przez Obiekt posiłki i standardową obsługę hotelową.

§ 3 Prawa i obowiązki Obiektów
 1. Na podstawie odrębnych umów zawartych ze Sprzedającym, Obiekty zobowiązane są do przyjmowania Kupujących na warunkach wynikających z niniejszego regulaminu oraz vouchera.
 2. Obiekty zapewniają Kupującym minimum 2 posiłki dziennie przez cały okres pobytu.
 3. W przypadku braku wolnych miejsc w terminie proponowanym przez Kupującego, także w wyznaczonym przez Obiekt okresie przyjmowania Kupujących, Obiekty mają prawo odmówić przyjęcia rezerwacji.
 4. Obiekty mogą odmówić obsługi Kupującego lub ją wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Kupujący nie dostosował się do zasad określonych w tym regulaminie lub naruszył regulamin obowiązujący w Obiekcie.

§ 4 Prawa i obowiązki Konsumenta
 1. Kupujący przed przybyciem do Obiektu, zobowiązany jest do bezpośredniego i samodzielnego skontaktowania się z wybranym Obiektem, dokonania rezerwacji i potwierdzenia aktualności stawek obowiązujących Kupujących w Obiekcie.
 2. Konsument zobowiązany jest do samodzielnego wyboru terminu i ustalenia długości pobytu w Obiekcie, a także do przekazania tych informacji personelowi Obiektu w momencie dokonywania rezerwacji.
 3. Warunkiem obsługi Kupującego przez Obiekt jest opłacenie przez Kupującego stawek obowiązujących w Obiekcie w okresie pobytu Kupującego. Stawki należy opłacić z góry, w ilości równej liczbie planowanych noclegów każdej osoby dorosłej. Stawki wymienione są w ofercie Obiektu w Katalogu Hoteli.
 4. Kupujący zobowiązany jest do zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt dojazdu do Obiektu i powrotu.
 5. Kupujący korzystający z dodatkowych płatnych usług oferowanych przez Obiekt, takich jak: obiekty sportowe, telefon, dostawki łóżka, parking itp., jest zobowiązany opłacać je zgodnie z cennikiem obowiązującym w Obiekcie, w terminach zgodnych z regulaminem Obiektu lub uzgodnionych indywidualnie z Obiektem.

§ 5 Dokonywanie zakupu
 1. Vouchery przeznaczone do sprzedaży w ramach  Programu lojalnościowego za cenę podaną na stronie www.eurorestnet.com
 2. Po zalogowaniu na stronie Kupujący otrzyma informacje o dostępnych do nabycia voucherach i czasie trwania poszczególnych akcji promocyjnych. Po dokonaniu wyboru odpowiedniego vouchera Kupujący zostanie poproszony o podanie danych: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz o akceptację niniejszego regulaminu. Akceptacja regulaminu jest niezbędna do dokonania zakupu.
 3. Przed podaniem danych, o których mowa w ust. 2 i przed zakupem vouchera Kupujący zostanie poinformowany o cenie i warunkach realizacji vouchera przedstawionych w niniejszym regulaminie.
 4. Podane ceny obejmują koszt wystawienia i doręczenia vouchera i mogą się różnić w zależności od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy.
 5. W trakcie dokonywana transakcji Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Sprzedającego w celu ich przetwarzania w celach marketingowych. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

§ 6 Warunki dostarczenia vouchera
 1. Voucher wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany drogą mailową. Sprzedający poinformuje Kupującego niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Voucher może być dostarczany za pomocą:
  1. Korespondencji e-mail (voucher w formie elektronicznej),
  2. wyspecjalizowanych firm kurierskich,
  3. za pośrednictwem państwowego operatora pocztowego.
 3. Przy wyborze opcji płatności online do czasu potrzebnego do otrzymania vouchera należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

§ 7 Procedura reklamacji
 1. Dostawca jest podmiotem odpowiedzialnym za realizację w imieniu Sprzedającego obowiązków związanych z obsługą reklamacji oraz zwrotów, jak również procedury odstąpienia od umowy, o której mowa w §8 regulaminu.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wadliwości vouchera, np. braku uprawnień wynikających do pobytu w Obiekcie na warunkach wynikających z vouchera lub innych nieprawidłowości, Kupujący powinien skontaktować się z Dostawcą pod adresem e-mail: biuro.eurorest@eurorestsupport.com lub nr telefonu: 071 325 09 22. Biuro obsługi klienta świadczy usługi w języku angielskim lub polskim.
 3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Dostawcę działającego w imieniu Sprzedającego to 21 dni.
 4. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca – zgodnie z życzeniem Kupującego – wymieni voucher lub dokona zwrotu bądź obniżenia ceny sprzedaży.

§ 8 Odstąpienie od umowy
 1. Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na podstawie niniejszego regulaminu, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie lub w formie dokumentowej. Prawo do odstąpienia jest ograniczone w czasie i przysługuje przez 14 dni od dnia doręczenia vouchera Kupującemu.
 2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany voucher należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Dostawcy. Przesyłki wysyłane przez Kupującego pobraniem nie będą odbierane.
 3. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer rachunku bankowego, na który Sprzedający ma zwrócić cenę sprzedaży.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedający zwraca Kupującemu cenę sprzedaży, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający zostanie poinformowany decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego przy zapłacie ceny sprzedaży, chyba że Kupujący wyrazi zgodę na inne rozwiązanie.

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Kupujących w związku z transakcją jest Dostawca.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych voucherów do Kupującego.
 3. Sprzedający informuje, że dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia oraz realizacji postanowień zawartej umowy. Postawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa oraz obowiązujące przepisy prawa. Informuje się, że dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom danych na mocy obecnie obowiązujących przepisów prawa lub gdy jest to niezbędne do realizacji postanowień niniejszej umowy (odbiorcy będący podmiotami przetwarzającymi w imieniu Sprzedającego na mocy powierzenia przetwarzania danych osobowych). Informuje się, iż dane osobowe przekazane podczas transakcji sprzedaży przetwarzane będą przez okres w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Informuje się o prawie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Informuje się o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz o prawie do przenoszenia danych osobowych. Informuje się o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Informuje się o prawie wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do organu nadzorczego. Informuje się, iż podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i jest niezbędne do realizacji w/w celów wynikających z realizacji postanowień zawartych w umowie. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i realizacji jej postanowień.